HOADZ không bao giờ bỏ rơi khách hàng sau khi xong nhiệm vụ, mà sẽ đồng hành và thường trực.