Hàm hiển thị ngày tháng năm, giờ hiện tại

Hàm hiển thị ngày tháng năm, giờ hiện tại

Hàm php wordpress
Hàm hiển thị ngày tháng năm, giờ phút hiện tại trong php. Hàm này sẽ lấy thông số ngày giờ hiện tại và hiển thị ra ngoài. Hàm rất đơn giản: <?php $date = getdate(); echo "Thứ: ".$date['weekday'].", "; echo "Ngày: ".$date['mday'].", "; echo "Tháng: ".$date['mon'].", "; echo "Năm: ".$date['year'].", "; echo "Giờ: ".$date['hours']." Giờ"; echo "Phút: ".$date['minutes']." Phút"; echo "Giây: ".$date['seconds']."Giây"; ?> Chèn vào temple, ở vị trí nào bạn muốn nó hiển thị
Read More