HOADZ thích tinh gọn nhưng đầy đủ và tối ưu, tiết kiệm. Những plugin cần thiết nhất đã được cài đặt sẵn.